Skontaktuj się z nami
Tel.: 22 114 94 11
 

Oferta

Szczegóły aktualności

Separacja

Podstawy materialnoprawne orzeczenia separacji
 
Orzeczenia separacji może się domagać każdy z małżonków w sytuacji gdy nastąpił zupełny rozkład pożyciał małżeńskiego (art. 61[1] §1 KRO). Przesłanka zupełnego rozkładu pożycia jest spełniona w sytuacji, gdy małżonkowie nie współżyją fizycznie ze sobą, nie ma między nimi więzi emocjonalnej oraz co  do zasady więzi gospodarczej. Jeśli idzie o więź gospodarczą, to separacja może być orzeczona w przypadku jej istnienie w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza gdy małżonkowie mieszkają razem z powodu braku innej możliwości.
 
Przesłanką separacji nie jest natomiast cecha trwałości rozkładu więzi małżeńskich, tak więc separacja może być orzeczona w sytuacji, gdy w przyszłości może zaistnieć sytuacja, że małżonkowie się zejdą.
 
Art. art. 61[1] §2 KRO określa przesłanki negatywne orzeczenia separacji, są one podobne jak w przypadku możliwości orzeczenia rozwodu. Nie można orzec separacji, gdy:
Podstawową różnicą pomiędzy separacją a rozwodem jest to, iż rozwód znosi małżeństwo, zaś w przypadku orzeczenia separacji małżeństwo nadal istnieje.
 
Możliwe orzeczenia separacyjne
 
W sytuacji, gdy jeden z małżonków wnosi o orzeczenie separacji a drugi z małżonków o orzeczenie rozwodu, Sąd bada które z żądań jest zasadne. Jeśli uzna, iż zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu – orzeka rozwód, jeśli zaś uzna iż rozwodu orzec nie można, a istnieją przesłanki do orzeczenia separacji – orzeka separację.
 
W postępowaniu sądowym związanym z wydaniem orzeczenia separacji z godnie z art. 61[2] §3 KRO stosuje się przepisy z art. 57 i 58 KRO. Przepisy zobowiązują Sąd w razie zaistnienia takiej potrzeby do wydania rozstrzygnięć dotyczących:
1. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
2. wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci,
3. sposobu korzystania z mieszkania przez czas współzamieszkiwania w nim po orzeczeniu separacji,
4. orzeczenia, który z małżonków jest winnym rozkładu pożycia.
 
W przedmiocie winy sąd nie rozstrzyga w sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie złożą wniosek o nie orzekanie w tej kwestii.
 
Ponadto,  jeśli strony o to zawnioskują, Sąd może orzec o:
  • eksmisji jednego z małżonków,
  • podziale wspólnego mieszkania,
  • przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków,
  • przeprowadzić podział majątku wspólnego,
  • zobowiązać jednego z małżonków do dostarczania środków utrzymania drugiemu z małżonków.
 
Właściwość sądu
 
Zgodnie z art.17 pkt. 1 KPC właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o orzeczenie separacji jest Sąd okręgowy. Miejscowo zaś Sąd w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich stale w tym okręgu przebywa. W przpadku braku tej podstawy zastosowanie ma zasada, iż właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy brak sąd miejsca zamieszkania powoda (art.41 KPC).
 
Normy procesowe regulujące postępowanie
 
Przy rozpoznawaniu sprawy o orzeczenie separacji stosuje się przepisy z zakresu spraw małżeńskich zawarte w art.425 – 446 KPC.
 
W trakcie trwania postępowania związanego z orzeczeniem separacji nie może być wszczęte postępowanie o zaspokojenie potrzeb rodziny, o alimenty między małżonkami albo między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi – co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa separacyjnego. Nie może być też wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron (art.445 i 4451 KPC). Jeśli jednak wszczęte zostało postępowanie w którejś ze spraw powyżej wymienionych jeszcze przed rozpoczęciem sprawy separacyjnej, to postępowanie takie ulega zawieszeniu z urzędu, a przedmiot postępowania zostaje przejęty do rozstrzygnięcia przez Sąd orzekający o separacji.
 
Adwokat Robert Ofiara

Skontaktuj się z nami:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Tel.: 22 114 94 11 Tel.: 22 415 39 71 Fax.: 22 404 54 68

Email: info@adwokat-rodzinne.pl

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Nasi partnerzy o nas:

Komitet Ochrony Praw Dziecka Adwokatura Polska Fundacja Splotu Ramiennego Telewizja Polska