Skontaktuj się z nami
Tel.: 22 114 94 11
 

Oferta

Szczegóły aktualności

Kontakty z dzieckiem

Ogólne zagadnienia materialnoprawne
 
Na samym wstępie należy wskazać, że sądowe uregulowanie sposobu kontaktowania się dziecka z rodzicem lub innymi osobami nie jest związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Taka teza znajduje się w  treści uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 18 marca 1968 r. (III CZP 70/66 OSNCP 1968/5 poz. 77). Uzasadnienie tej tezy jest oparte na założeniu, iż skoro prawo do osobistych kontaktów przysługuje rodzicowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej, to prawo to nie jest związane z władzą rodzicielską.
 
Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnuczkami, jeżeli leży to w interesie dzieci (Uchwała SN z 14.6.1988r., III CZP 42/88). Analogicznie możne Sąd może uregulować kontakty dziecka z innymi osobami.
 
Rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia sposobu kontaktowania się jak każde rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego jest podejmowane w celu zabezpieczenia dobra dziecka. Rozstrzygnięcie Sądu ma podstawę prawną w art. 109 §1 Kro, przepis ten daje Sądowi możliwość wydawania wszelkich zarządzeń koniecznych do zabezpieczenia dobra dziecka.
 
Typowe rozwiązania stosowane w praktyce
 
W praktyce przyjmowana jest zasada, zgodnie z którą, im większy konflikt pomiędzy osobą sprawującą stałą pieczę nad dzieckiem a osobą chcącą się kontaktować z dzieckiem, tym bardziej szczegółowo powinny być uregulowane kontakty. Zazwyczaj Sąd określa dni tygodnia, w których uprawniony ma prawo do kontaktu z dzieckiem np. może być to każdy piątek, może Sąd określać też dni miesiąca np. pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Równocześnie Sąd wyznacza godziny kontaktu, a czasami też i sposób przekazania dziecka np. odbierze dziecko z przedszkola o godzinie 14. W sytuacjach konfliktowych przeważnie niezbędne jest uregulowanie także Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, urodzin i imienin dziecka oraz ferii zimowych i letnich wakacji. Święta można regulować przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, można zapisać, że pierwszy dzień świąt dziecko spędza u jednej osoby a drugi u drugiej. Po drugie, można zapisać, iż Boże Narodzenie dziecko spędza u jednej osoby a Wielkanoc u drugiej, w następnym roku zaś odwrotnie – takie rozwiązanie jest praktyczniejsze w przypadku gdy osoby mające sprawować pieczę nad dzieckiem dzieli duża odległość. 
 
Sąd regulując sposób kontaktów może także określić kto może w tych kontaktach uczestniczyć a kto nie może uczestniczyć, np. w trakcie kontaktów nie może uczestniczyć matka dziecka. Sąd może określić miejsce kontaktu, przykładowo może nim być miejsce zamieszkania dziecka albo Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
 
Regulacji mogą podlegać nie tylko kontakty osobiste, ale i kontakty telefoniczne, listowne czy odbywające się za pośrednictwem nowych technologii.
 
W postępowaniu związanym z realizowaniem kontaktów może uczestniczyć kurator. Może on być ustanowiony do nadzoru nad sposobem wykonywania kontaktów. W takiej sytuacji ma on czuwać nad ich wykonaniem i sporządzać sprawozdania dla Sądu.  Może taż kurator być zobligowany do osobistego uczestnictwa przy wykonywaniu kontaktów. To rozwiązanie wiąże się z konieczności ponoszenia kosztów obecności kuratora podczas kontaktów.
 
Zagadnienia procesowe
 
Właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy, w którego rejonie zamieszkuje dziecko, w braku miejsca zamieszkania dziecka – Sąd miejsca pobytu dziecka (art.568 §1 w zw. z art. 569 §1 KPC).
 
Sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu nieprocesowym. Przy jej rozpoznawaniu zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące spraw nieprocesowych ze stosunków między rodzicami a dziećmi zawarte w art.568-578 KPC.           

Postępowanie o uregulowanie osobistych kontaktów rodziców, będących małżonkami, z ich małoletnim dzieckiem ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa jego rodziców (Uchwała z 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 75/05).
 
Adwokat Robert Ofiara

Skontaktuj się z nami:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Tel.: 22 114 94 11 Tel.: 22 415 39 71 Fax.: 22 404 54 68

Email: info@adwokat-rodzinne.pl

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Nasi partnerzy o nas:

Komitet Ochrony Praw Dziecka Adwokatura Polska Fundacja Splotu Ramiennego Telewizja Polska